1Pay

Thời gian để hệ thống bên merchant cần xử lý và gửi lại kết quả về cho 1Pay là bao nhiêu?

Thời gian tốt nhất là 2-3 giây. Thời gian tối đa để trả kết quả là 30s. Nếu thời gian xử lý và trả lại kết quả quá chậm thì hệ thống xử lý không tối ưu, có thể xảy ra lỗi.