1Pay

Cú pháp đăng ký là: TAI [gameId] [userId], 8x98. Vậy tin nhắn “Tai 001 account01” đến 8598 thì tham số tương ứng 1Pay là gì?

Với cú pháp trên, các tham số tương ứng lần lượt như sau:

  • command: Tai

  • mo_message: Tai 001 account01

  • short_code: 8598