1Pay

Với cú pháp đăng ký trên 1Pay là: MW APP1 CONTENTID THONGTINKHAC Vậy với tin nhắn “MW APP1 NAP5 ACCOUNT_01” đến 9029 thì các tham số tương ứng 1Pay gửi sang webservice bên merchant là gì?

Với cú pháp trên, các tham số tương ứng lần lượt như sau:

  • command_code: APP1

  • mo_message: APP1 NAP5 ACCOUNT_01

  • msisdn: số điện thoại khách hàng nhắn tin

  • amount: giá trị của giao dịch